Arbetsrätt - Privatperson


Arbetsrätt berör de flesta på ett ingripande sätt. Vi biträder såväl arbetsgivare som anställda med alla frågor som berör ett anställningsförhållande.

Kontakta oss Läs mer
Arbetsrätt – Privatperson

Arbetsrätten är ett betydelsefullt område för varje yrkesarbetande.

Arenastadens Advokatfirma har lång erfarenhet av arbetsrätt och har drivit en mängd olika processer, såväl inom som utom landet. I arbetsrättsliga ärenden, särskilt för arbetstagare, är det viktigt att inleda och driva ärendena med skyndsamhet eftersom det i de flesta arbetsrättsliga lagstiftningar finns preskriptionsregler. Förutom dessa preskriptionsregler finns även särskilda preskriptionsregler för ev. lönegarantikrav för det fall arbetsgivaren skulle hamna på obestånd.

Vi lämnar rådgivning inom bl a:

  • Frågor vid omorganisationer
  • Individuella anställningsavtal

Frågor om gränsdragning mellan arbets- och uppdragstagarförhållande, frågor rörande omreglering av anställningsavtal, beräkning av rätt till semesterlön och semesterersättning, bonus/provisionsavtal, avtalsbrott och uppsägning/avskedande, tillämpning av arbetsrättslig lagstiftning och av kollektivavtal, uppsägning/omplacering av chefer och högre befattningshavare, ansvar för arbetstagare med särskild förtroendeställning, påståenden och ansvar för sexuella trakasserier

  • Tillämpning av konkurrens- och sekretessklausuler samt skydd för företagshemligheter, frågor rörande tillåtande av bisyssla
  • Rehabiliteringsfrågor
  • Diskriminering
  • Anställningsskydd inför och efter uppsägning genom turordningsregler och företrädesrätt till återanställning
  • Internationell arbetsrätt och arbetstillstånd
  • Processer
    • Processer i tingsrätt, arbetsdomstol och skiljenämnd

Arenastadens Advokatfirma anlitas ofta för s k ”second opinions” till fackliga organisationers bedömningar och handlägger också klagomål och ev. anspråk från medlemmar pga organisationernas felaktiga rådgivning i enskilda ärenden. Advokatfirman har handlagt ett flertal ärenden där medlemmar i fackliga organisationer fått felaktiga rådgivning genom ombudsmän som inte är juristutbildade och där det vissa fall kan misstänkas föreligga jävssituationer då lokala fackliga ombudsmän samtidigt är anställda hos motparten.