Familjerätt / Ekonomisk familjerätt


Familjerätt är ett brett område som bland annat gäller frågor om vårdnad och umgänge om barn samt ekonomisk familjerätt, dvs arv, testamente, äktenskapsförord & samboavtal.

Kontakta oss Läs mer
Familjerätt

Advokatbyrån biträder klienter i familjerättsliga ärenden.

Det kan gälla frågor om vårdnad/umgänge med barn men också s k ekonomisk familjerätt. Ekonomisk familjerätt har i huvudsak ekonomisk anknytning då det rör de ekonomiska rättigheterna som följer av samlevnad för familje- och partnerrelationer och dess upplösning. Ofta handlar detta om äganderättsreglering av samlevandes bostad under och efter en relation. Advokatfirman har handlagt många ärenden gällande trygghetsreglering för samboavtal för att reglera trygghet vid gemensam samlevnad i bostäder av större värde om separation blir aktuell.

Advokatfirman har lång erfarenhet av utformning av olika testamenten anpassade för olika familjesituationer och kommande generationsskiften. Särskilt viktig är testamenten för sambor och gifta med s k särkullbarn. Ibland kan det vara av betydelse att trygga arvtagares rätt genom att förordna om särskild förvaltare för yngre arvtagare. Även arvsrätt ingår i den ekonomiska familjerätten och kan ex v gälla tvist vid arv såsom ev. laglottskränkning och testamentsklander.

Med ordinär familjerätt brukar avses frågor om vårdnad om barn, dess boende eller rätt till umgänge med föräldrarna. En helt exakt gräns går inte att dra då frågor om boende/umgänge kan ha ekonomiska effekter på ev rätt till underhållsbidrag från den andre föräldern. I tvister av dessa slag kan det finnas möjlighet till rättsskydd via hemförsäkringen.

Familjerätt

  • Vårdnad om barn; tillämpning och bedömning av barns bästa, handläggningsfrågor i domstol, intermistiska beslut, samarbetssamtal, utredningsfrågor, medling, verkställighet
  • Barns boende och umgänge; i vilka situationer är s k växelvist boende det bästa för barnet, olika former av avtalsupplägg för boende och umgänge
  • Kvarsittanderätt i bostad i samband med separation
  • Underhållsbidrag/ Underhållsstöd; tillämpning av gällande regler och rättsfall

Ekonomisk familjerätt

  • Testamenten / samboavtal / äktenskapsförord
  • Äktenskapsskillnad / Bodelning
  • Arvsrätt